INTERNATIONAL
COUNCIL OF
CERTIFICATION

Certification and Accreditation Institution

Certifikata

Vlerësimi Teknik Evropian (ETA) ofron një procedurë të pavarur mbarëevropiane për vlerësimin e karakteristikave thelbësore të performancës së produkteve të ndërtimit jo standarde.
Akreditimi i JCI përfshin një metodologji për vlerësimin e shërbimeve shëndetësore bazuar në standardet e cilësisë.
ICC është leader në sektorin e certifikimit Hallall.
Marrja e çertifikimit nga Këshilli Ndërkombëtar i Certifikimit të ICC tregon se sistemi juaj i menaxhimit të cilësisë (QMS) ndjek një qasje të fuqishme dhe të njohur globalisht, e cila është e fokusuar në përmirësimin e vazhdueshëm të proceseve tuaja dhe menaxhimin e rreziqeve të biznesit për të përmbushur nevojat dhe pritjet e klientëve tuaj dhe palëve të tjera të interesit.
ISO 14001 është bërë standard ndërkombëtar për hartimin dhe zbatimin e një sistemi të menaxhimit mjedisor. Standardi është botuar nga ISO (Organizata Ndërkombëtare për Standardizim), një organ ndërkombëtar që krijon dhe shpërndan standardet që pranohen në mbarë botën. 
Këshilli Ndërkombëtar i Certifikimit është Autoritet Certifikimi që vlerëson cilësinë dhe menaxhimin e shërbimeve në Administratat Publike.
Çertifikimi për bujqësinë që shfrytëzon pjellorinë natyrore të tokës promovon biodiversitetin e mjedisit në të cilin vepron.
ICC ofron standardet përfundimtare për menaxhimin e riskut në vendin e punës.
UNI 10854 certifikimi higjienik Certifikimi HACCP promovon integrimin e sistemeve të vetëkontrollit për higjienën dhe sanifikimin me standardin ISO 9001 të certifikimit të cilësisë. Shërbimi u ofron organizatave kontroll të besueshëm mbi proceset e prodhimit, gjithashtu në përputhje me rregulloret e fundit kombëtare dhe të BE.
Feja islame, me 1.5 miliardë besimtarë në më shumë se 50 vende, përfaqëson një "rezervuar" shumë të madh të konsumatorëve të rinj potencialë; megjithatë, para se të afrohemi me botën muslimane, është e domosdoshme që çdo produkt ose shërbim të respektojë urdhrat muslimanë.
Një organizatë është përgjegjëse për shëndetin dhe sigurinë në punë (SSHP) të punëtorëve dhe të tjerëve që mund të ndikohen nga aktivitetet e saj. Kjo përgjegjësi përfshin promovimin dhe mbrojtjen e shëndetit të tyre fizik dhe mendor.
ISO 22000: 2018, Sistemet e sigurisë ushqimore.
Këshilli Internacional i Certertifikimit ofron shërbimin e klasifikimit dhe certifikimit 5 Yje për Hotele, Resorte, Qendra Kujdesi, SPA, B & B, Vëndpushime, të vlefshme dhe të njohura në Bashkimin Evropian si në të gjitha vendet e tjera që marrin pjesë në iniciativën ICC 5 STAR HOTELS.
Marka CE është një markë që duhet të ngjitet në lloje të caktuara të produkteve nga vetë prodhuesi, i cili me të vetë-çertifikon pajtueshmërinë (ose konformitetin) me kërkesat thelbësore për marketing dhe përdorim në Bashkimin Evropian të vendosur në direktivat e qasjes së re.
Të gjithë respiratorët pa pluhur të mirëmbajtjes që janë vendosur në tregun evropian duhet të aprovohen sipas kërkesave të Direktivës Evropiane në lidhje me Pajisjet Mbrojtëse Personale REG. EC / 425 / 2016.