INTERNATIONAL
COUNCIL OF
CERTIFICATION

Certification and Accreditation Institution

Certifikimi Sigurisë në vëndet e punës ICC

ICC ofron standardet përfundimtare për menaxhimin e riskut në vendin e punës.

ICC ofron standardet përfundimtare për menaxhimin e riskut në vendin e punës.

Çdo vit në mbarë botën rreth 2.8 milionë jetë humben për shkak të incidenteve dhe sëmundjeve të lidhura me punën. Krijimi i vendeve të punës më të sigurta është me rëndësi absolute, siç është kuptimi i rëndësisë së sistemeve të certifikuara të menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë (OH & SAS) të pavarur.

Shumë vëmendje i kushtohet sigurisë në punë në Evropë . Punëdhënësit janë përgjegjës për sigurinë e të gjithëve derisa ata punojnë. Një punëdhënës duhet të organizojë induksion në vendin e punës për një punonjës të ri. Një punëdhënës gjithashtu është i detyruar të njohë punonjësit me udhëzimet e sigurisë në një vend pune dhe t’u mësojë atyre metodat e duhura të punës.

Punëtorët gjithashtu duhet të kujdesen për sigurinë në punë. Puna duhet të kryhet sipas udhëzimeve. Nëse puna është qartazi e rrezikshme, një punonjës mund të refuzojë ta bëjë atë.

Vendet e punës duhet të kenë një numër të mjaftueshëm personash me aftësi të ndihmës së parë dhe pajisje për ndihmën e parë, dhe duhet të jepen udhëzime se si të veprohet në situata emergjente. Punëdhënësit organizojnë trajnimin e ndihmës së shpejtë për stafin e tyre në punë.

Nëse një vend pune ka së paku punonjës, punonjësit zgjedhin një oficer të sigurisë për t’i përfaqësuar ata. Zyrtari i sigurisë familjarizohet me çështjet e sigurisë në punë që janë relevante për vendin e punës, merr pjesë në inspektimet e sigurisë në vendin e punës dhe informon punonjësit për çështjet që kanë të bëjnë me sigurinë në punë dhe shëndetin.

Për çdo vend pune, punëdhënësi emëron një menaxher sigurie në vendin e punës që ndihmon punëdhënësin në bashkëpunim me punonjësit dhe autoritetet e shëndetit dhe sigurisë.

Në janar të vitit 2018, ISO 45001 u miratua pas një votimi përfundimtar dërrmues prej 93% nga anëtarët e  ISO-s  Organizmat Standarde Kombëtare (NSBs). OHSAS 18001 do të tërhiqet pas botimit të ISO 45001: 2018, i cili pritet në mars të vitit 2018 dhe do të ketë një periudhë migrimi trevjeçare nga data e publikimit

Vlerësimi i rrezikut

Çdo punëdhënës ka për detyrë që vazhdimisht dhe në mënyrë sistematike të monitorojë mjedisin e punës së punonjësve, të kujdeset për rreziqet dhe efektet e dëmshme të punës, si dhe të vlerësojë rreziqet që paraqiten për shëndetin dhe sigurinë e punonjësve.Vlerësimi dhe analiza e rrezikut i lejojnë punëdhënësit të identifikojnë ndonjë dobësi në kushtet e punës së punonjësve të tyre që duhet të përmirësohen.