INTERNATIONAL
COUNCIL OF
CERTIFICATION

Certification and Accreditation Institution

CERTIFIKIMI AGRO-ALIMENTAR ICC BIO

Çertifikimi për bujqësinë që shfrytëzon pjellorinë natyrore të tokës promovon biodiversitetin e mjedisit në të cilin vepron.

Çertifikimi për bujqësinë që shfrytëzon pjellorinë natyrore të tokës promovon biodiversitetin e mjedisit në të cilin vepron.

Bujqësia organike është një metodë e prodhimit:

  • që pranon vetëm përdorimin e substancave natyrore dhe organike, duke përjashtuar përdorimin e kimikateve dhe / ose atyre të modifikuara gjenetikisht;
  • që shfrytëzon burimet natyrore (toka, uji dhe ajri) në mënyrë jo intensive;
  • e cila merr në konsideratë ruajtjen e biodiversitetit dhe sezonalitetin e produkteve.

Marrësit e certifikimit janë operatorët që prodhojnë, përgatisin, magazinojnë, tregtojnë ose importojnë nga një vend i tretë prodhimet bujqësore të gjalla ose të papërpunuara dhe produktet e përpunuara bujqësore të destinuara për t’u përdorur si ushqim i marrë me metodën e bujqësisë organike.
Shërbimi është i vlefshëm si për fermerët tradicionalë që synojnë t’i nënshtrohen aktivitetit të tij me metodën e bujqësisë organike, ashtu edhe për fermerin që tashmë punon në sektorin organik dhe kërkon të jetë i certifikuar.

Organizimi në mënyrë organike nënkupton respektimin e parimeve, rregullave dhe kërkesave të bujqësisë organike.   Kushdo që dëshiron të bëhet një fermer organik duhet të sigurohet se e njohin legjislacionin e nevojshëm.

Fermerët organikë, përpunuesit dhe tregtarët duhet të jenë në përputhje me kërkesat strikte të BE nëse dëshirojnë të përdorin logon organike të BE-së ose të etiketojnë prodhimet e tyre si organike.

Legjislacioni i BE siguron që “organike” do të thotë e njëjta për konsumatorët dhe prodhuesit në të gjithë BE.   Legjislacioni për produktet organike është zhvilluar me pjesëmarrjen e shteteve anëtare dhe ndihmën e komisioneve këshillëdhënëse dhe teknike dhe organeve të specializuara.

Bujqësia në mënyrë organike nënkupton respektimin e parimeve, rregullave dhe kërkesave të bujqësisë organike. Kushdo që dëshiron të bëhet një fermer organik duhet të sigurohet që ata janë të njohur me legjislacionin e nevojshëm.

Fermerët organikë, përpunuesit dhe tregtarët duhet të jenë në përputhje me kërkesat strikte të BE   nëse duan të përdorin logon organike të BE-së ose të etiketojnë produktet e tyre si organike.

Legjislacioni i BE siguron që ‘organike’ do të thotë e njëjtë për konsumatorët dhe prodhuesit në të gjithë BE-në. Legjislacioni në lidhje me prodhimin organik është zhvilluar me pjesëmarrjen e Shteteve Anëtare dhe ndihmën e komisioneve këshillëdhënëse dhe teknike dhe organeve të ekspertëve.