INTERNATIONAL
COUNCIL OF
CERTIFICATION

Certification and Accreditation Institution

UNI EN ISO 45001 : 2018

Një organizatë është përgjegjëse për shëndetin dhe sigurinë në punë (SSHP) të punëtorëve dhe të tjerëve që mund të ndikohen nga aktivitetet e saj. Kjo përgjegjësi përfshin promovimin dhe mbrojtjen e shëndetit të tyre fizik dhe mendor.

Përshkrim.

Një organizatë është përgjegjëse për shëndetin dhe sigurinë në punë (SSHP) të punëtorëve dhe të tjerëve që mund të ndikohen nga aktivitetet e saj. Kjo përgjegjësi përfshin promovimin dhe mbrojtjen e shëndetit të tyre fizik dhe mendor. Miratimi i një sistemi të menaxhimit të SSHP ka për qëllim që t’i mundësojë një organizate të krijojë vende pune të sigurta dhe të shëndetshme, të parandalojë lëndimet dhe sëmundjet që lidhen me punën dhe të përmirësojë vazhdimisht performancën e saj të SSHP.

Qëllimi i një sistemi menaxhimi për shëndetin dhe sigurinë në punë

Qëllimi i një sistemi të menaxhimit të SSHP është të sigurojë një kornizë për menaxhimin e rreziqeve dhe mundësive për SSHP. Qëllimi dhe rezultatet e pritshme të sistemit të menaxhimit të SSHP janë të parandalojnë dëmtimet dhe sëmundjet që lidhen me punën dhe të ofrojnë vende të sigurta dhe të shëndetshme të punës; rrjedhimisht është me rëndësi vendimtare që organizata të eliminojë rreziqet dhe të minimizojë rreziqet për SSHP, duke miratuar masa parandaluese dhe mbrojtëse efektive. Kur këto masa zbatohen nga organizata përmes sistemit të saj të menaxhimit për SSL, ato përmirësojnë performancën e saj në aspektin SSL. Një sistem menaxhimi SSL mund të jetë më efektiv dhe efikas kur të ndërmerren veprime në kohë për të përfituar nga mundësitë e përmirësimit të performancës SSL. Zbatimi i një sistemi të menaxhimit të SSHP në përputhje me këtë dokument i lejon një organizate të menaxhojë rreziqet e SSHP dhe të përmirësojë performancën e saj në SSHP. Një sistem i menaxhimit të SSHP mund të ndihmojë organizatën të përmbushë kërkesat e saj ligjore dhe kërkesat e tjera.

Faktorët e suksesit

Zbatimi i një sistemi të menaxhimit të SSHP është një vendim strategjik dhe operacional i organizatës. Suksesi i sistemit të menaxhimit të SSHP varet nga lidershipi, përkushtimi dhe pjesëmarrja nga të gjitha nivelet dhe të gjitha funksionet e organizatës. Zbatimi dhe mirëmbajtja e sistemit të menaxhimit të SSHP, efektiviteti i tij dhe aftësia e tij për të arritur rezultatet e pritura varen nga një sërë faktorësh kyç që mund të përfshijnë:

 1. udhëheqja, angazhimi, përgjegjësia dhe detyrimi për tu raportuar tek menaxhmenti i lartë;
 2. zhvillimin, udhëheqjen dhe promovimin nga menaxhmenti i lartë i një kulture në organizatë që mbështet arritjen e rezultateve të pritura të sistemit të menaxhimit të SSHP;
 3. komunikim;
 4. konsultimi dhe pjesëmarrja e punëtorëve dhe, aty ku është vendosur, përfaqësuesit e punëtorëve;
 5. shpërndarjen e burimeve të nevojshme për ta mbajtur atë;
 6. Politikat e SSHP, të cilat janë në përputhje me objektivat strategjike globale dhe udhëzimet e organizatës;
 7. procese efektive për identifikimin e rreziqeve, kontrollin e rreziqeve të SSHP dhe shfrytëzimin e mundësive të SSHP;
 8. vlerësimin e vazhdueshëm të performancës dhe monitorimit të sistemit të menaxhimit të SSHP për të përmirësuar performancën e SSHP;
 9. integrimin e sistemit të menaxhimit të SSHP në proceset e biznesit të organizatës;
 10. Objektivat e SSHP-së të përafruara me politikën e SSHP dhe duke marrë parasysh rreziqet, rreziqet dhe mundësitë për SSHP të organizatës;
 11. pajtueshmërinë me kërkesat ligjore dhe kërkesat e tjera.

 

* SSHP –Siguria dhe Shëndeti në Punë