INTERNATIONAL
COUNCIL OF
CERTIFICATION

Certification and Accreditation Institution

ÇERTIFIKIMI MJEDISOR I PRODUKTIT CAM – UNI EN ISO 14021

Kriteret Minimale Mjedisore CAM

ÇERTIFIKIMI MJEDISOR I PRODUKTIT CAM – UNI EN ISO 14021

Që kur Prokurimi Publik i Gjelbër (GPP) u bë detyrim ligjor me Kodin e ri të Prokurimit (Dekreti Legjislativ 50/2016 i cili hyri në fuqi më 20 Prill 2016), Administratat Publike janë përballur me nevojën për të përfshirë në hartimin e dokumentacionit dhe tenderin CAM (Kriteret Minimale Mjedisore). CAM-të, të përditësuara periodikisht në bazë të evolucionit teknologjik dhe të tregut, aktualisht kanë të bëjnë me disa kategori produktesh dhe shërbimesh dhe kanë objektivin të reduktojnë ndikimin mjedisor të blerjeve nga perspektiva e ciklit jetësor të produktit.

Si e demonstrojnë operatorët në sektorë të ndryshëm se produktet ose shërbimet përputhen me kërkesat e çdo CAM?

Nëpërmjet KËRKESAVE MJEDISORE TË VETË-DEKLARUARA, një deklaratë që prodhuesit, importuesit, shpërndarësit, shitësit me pakicë mund të bëjnë me qëllim të komunikimit të informacionit të verifikueshëm dhe të saktë në lidhje me karakteristikat dhe performancën mjedisore të një produkti.

NËPËRMJET VERIFIKIMIT DHE VLERËSIMIT TË KUFIZIMIT MJEDISOR TË VETË-SHPALLUR, sipas indikacioneve të standardit ISO 14021, u lejon kompanive të garantojnë besueshmërinë e performancës mjedisore të produktit të tyre dhe angazhimin e tyre ndaj mjedisit.

Standardi 14021 përcakton kërkesat që duhet të plotësohen domosdoshmërisht për informacionin e saktë dhe metodat e shpërndarjes së pretendimeve mjedisore të vetëdeklaruara, duke përfshirë deklaratat, simbolet dhe grafika në lidhje me produktet.

 Gjithashtu është në gjendje të sigurojë një vlerësim të palëve të treta dhe të pavarur të karakteristikave mjedisore të deklaruara për llojet e produkteve të ndërtimit të listuara më poshtë:

– §2.4.1.2 Materiali i rikuperuar ose i ricikluar

– §2.4.2.1 Betoni i përgatitur në vend dhe i parapaketuar

– §2.4.2.2 Elemente të parafabrikuara prej betoni

– § 2.4.2.3 Tulla

– § 2.4.2.5 Gize, hekur, çelik

– § 2.4.2.6 Përbërësit në materiale plastike

– §2.4.2.8 Ndarëse dhe tavane false

– §2.4.2.9 Izolimi termik dhe akustik

PËRPARËSITË

Kompanitë që zgjedhin të vërtetojnë pretendimin e tyre mjedisor sipas kërkesave të ISO 14021 ose të vërtetojnë karakteristikat mjedisore të produkteve të tyre:

– Ata përmirësojnë imazhin dhe reputacionin e tyre falë miratimit të politikave të qëndrueshmërisë;

– Theksojnë angazhimin e tyre ndaj investimeve në teknologji dhe praktikave të mira ekzistuese;

– Ata mund të komunikojnë me saktësi dhe objektivitet rezultatet gjithashtu – dhe mbi të gjitha – për produktin;

– Ata mund të marrin pjesë në thirrjet për tenderë që parashikojnë verifikimin sipas ISO 14021 për lloje të caktuara të provave që duhet t’i jepen administratës publike.