INTERNATIONAL
COUNCIL OF
CERTIFICATION

Certification and Accreditation Institution

JCI – Komisioni i Përbashkët Ndërkombëtar

Akreditimi i JCI përfshin një metodologji për vlerësimin e shërbimeve shëndetësore bazuar në standardet e cilësisë.
A team of doctors looking at some lab results together on monitors, in an office at the hospital.

 

Akreditimi i JCI përfshin një metodologji për vlerësimin e shërbimeve shëndetësore bazuar në standardet e cilësisë. Prandaj, qëllimi është të stimulohet demonstrimi i përmirësimit të vazhdueshëm dhe afatgjatë të organizatave të lidhura të kujdesit shëndetësor përmes aplikimit të standardeve ndërkombëtare të bazuara në prova dhe të verifikuara periodikisht nga vlerësues të pavarur dhe të trajnuar posaçërisht. JCI ofron 7 skema akreditimi:

 1. Spitalet dhe qendrat mjekësore akademike
 2. Klinikat ambulatore
 3. Kujdesi në shtëpi
 4. Laboratorët e analizës
 5. Kujdesi afatgjatë
 6. Transporti mjekësor
 7. Mjekësia bazë

Akreditimi me JCI karakterizohet nga elementët kryesorë të mëposhtëm:

 1. Bazat e programit të akreditimit përbëjnë vetëm standardet që rezultojnë nga konsensusi ndërkombëtar, të përpunuara dhe të përditësuara nga një task forcë ndërkombëtare dhe të miratuara përfundimisht nga një Bord Ndërkombëtar;
 2. Filozofia themelore e programit të akreditimit bazohet në parimet e përmirësimit të vazhdueshëm të cilësisë, sigurisë dhe kujdesit;
 3. Procesi i akreditimit është projektuar për të përfshirë dhe integruar kërkesat ligjore, juridike, gjuhësore, kulturore dhe fetare tipike për çdo komb;
 4. Ekipi i vlerësimit dhe axhenda e anketës së akreditimit ndryshojnë sipas organizatës dhe shërbimeve të ofruara;
 5. Akreditimi JCI është projektuar të jetë i vlefshëm, i besueshëm dhe objektiv. Vendimet përfundimtare të akreditimit merren nga një komitet ndërkombëtar akreditimi.

ICC është organizata e vetme në Shqipëri dhe në Ballkan që ofron këtë shërbim akreditimi.