INTERNATIONAL
COUNCIL OF
CERTIFICATION

Certification and Accreditation Institution

Certifikim Hallall International ICC

Feja islame, me 1.5 miliardë besimtarë në më shumë se 50 vende, përfaqëson një "rezervuar" shumë të madh të konsumatorëve të rinj potencialë; megjithatë, para se të afrohemi me botën muslimane, është e domosdoshme që çdo produkt ose shërbim të respektojë urdhrat muslimanë.

  Me Sheikun nga Arabia Saudite dhe me Kryetarin e Komunitetit Mysliman të Shqipërisë

 

Feja islame, me 1.5 miliardë besimtarë në më shumë se 50 vende, përfaqëson një “rezervuar” shumë të madh të konsumatorëve të rinj potencialë; megjithatë, para se të afrohemi me botën muslimane, është e domosdoshme që çdo produkt ose shërbim të respektojë urdhrat muslimanë.

Konsumatorët e produkteve / shërbimeve të certifikuara Halal (domethënë “licit”) vazhdojnë të rriten. Në Evropë, ka rreth 25 milionë konsumatorë, në Francë rreth 6 milionë, në Gjermani më shumë se 4 milion dhe në Itali mbi 2 milionë.

Sektori ushqimor i produkteve të çertifikuara Halal është me vlerë 600 miliardë dollarë në vit falë atyre konsumatorëve, edhe nëse pesha ekonomike e kompanive europiane në këtë sektor është ende e dobët.

Tregu Halal përfshin jo vetëm produktet ushqimore, por edhe sektorët turistikë, kozmetikë, farmaceutikë, logjistikë dhe transport.

Certifikimi i produkteve në përputhje me parimet e Ligjit Islam

Certifikimi i hallallit zbatohet për sektorët e ushqimit, kozmetikës dhe farmaceutikës dhe vërteton se një produkt është prodhuar në përputhje të plotë me parimet e Ligjit Islam, se nuk përfshin asnjë komponent “të ndaluar” dhe nuk ka qenë në asnjë mënyrë në kontakt me asnjë substancave ose objekteve të konsideruara “të papastra”.

Ky certifikim shërben për:

Garantimin e  konsumatorëve musliman që parimet e tyre fetare janë respektuar,

të sigurojë një nivel të lartë të higjienës dhe sigurisë së produktit,

i përgjigjen kërkesës në rritje për prodhimet Halal në tregjet europiane dhe ndërkombëtare.

Çertifikimi i hallallit zbatohet për sektorët e ushqimit, kozmetikës dhe farmaceutikës dhe dëshmon se një produkt është prodhuar në përputhje të plotë me parimet e Ligjit Islam, se nuk përfshin asnjë komponent “të ndaluar” dhe nuk ka qenë në asnjë mënyrë në kontakt me ndonjë substancë ose objekte që konsiderohen të “papastërta”.

Detajet e Shërbimit

Kërkesat e certifikimit Halal janë:

Aplikimi i parimeve të praktikave të mira higjienike

miratimin e një sistemi të përshtatshëm të vlerësimit të riskut dhe menaxhimit të rrezikut, që synon higjienën dhe sigurinë shëndetësore, si dhe pajtueshmërinë me rregullat e ligjit islamik.

Logo Halal ndihmon në dallimin e produkteve që përputhen me fenë islame diktojnë në një çast – një mënyrë e thjeshtë dhe e sigurt për të tërhequr vëmendjen dhe për të përfituar konsumatorët në tregje të ndryshme të synuara.

Procedura e Certifikimit

Procedura e certifikimit përbëhet nga:

  • para-auditimit opsional
  • auditimi i certifikimit
  • shqyrtime vjetore
  • ri-certifikim çdo 2 vjet.

Aktivitetet e kontrollit dhe auditimit kryhen nga grupe të auditimit të përbërë nga ekspertë me eksperiencë në certifikimin e sektorit specifik dhe ekspertëve në ligjin islamik.

 

Përse  ICC ?

ICC dhe Bordi Ndërkombëtar i Shariatit Hallall në Arabinë Saudite kanë bashkuar aftësitë e tyre përkatëse për të zhvilluar programin Halal International Certification për të ofruar një shërbim që përfshin metoda të besueshme dhe efikase të vlerësimit dhe teknikat që i përgjigjen kërkesave të fesë Islame.

Kemi prezantuar projektin tonë gjithashtu Komunitetit Musliman Shqipëtarë duke kërkuar njohjen zyrtare e institucionit që përfaqësojmë.

Këshilli Ndërkombëtar i Certifikimit bashkëpunon me autoritetet qeveritare dhe joqeveritare kombëtare dhe ndërkombëtare, organizatat islamike, sindikatat, shoqatat e konsumatorëve dhe të gjithë institucionet e intresuara.

 

Pyetje / Përgjigje

Cilat janë ushqimet e ndaluara nga ligji islam?

mishi derrit

kafshët mishngrënëse, zogjtë grabitqarë, zvarranikët, amfibët dhe insektet

mishin dhe derivatet e kafshëve të cilat normalisht janë të pranueshme, por janë therur në mënyrë të parregullt.

gjaku dhe cofëtina

alkoli.

Cila është origjina e termit ‘Halal’? 

Termi arabisht Halal nënkupton “të përshtatshme”, “lejohet”, kështu kuptohet si diçka e lejuar nga ligji dhe doktrina islame.